Workshopy probíhají v Šindlovské krčmě v Šindlových Dvorech u Českých Budějovic, více info

http://www.sindlovskakrcma.cz/czech/kontakt.php

 

Ubytování, strava, účast na workshopu i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, tj. nehradí se žádný účastnický poplatek, pokud účastník dodrží následující podmínky účasti:

* naplnit bagatelní podporu 20 hodin vzdělávání; vedle dvoudenního workshopu (16 hodin) je účastník povinen realizovat  4 hodinové e-learningové vzdělávání dostupné na webu.

* vytvořit aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti ve spolupráci s dalšími pedagogy SŠ a pedagogy spolupracující ZŠ, které budou pilotně ověřeny pedagogy SŠ a následně budou realizovány na projektových dnech. K dispozici při tvorbě aktivit bude podpora lektorem specialistou. Projektové dny budou realizovány v rámci tohoto projektu.

* splňovat požadavky na cílovou skupinu:      učitel učebního oboru středního vzdělávání (učební obor s kódem H či E)     

                                                                               učitel 2. stupně ZŠ

 Ve školním roce 2018/2019 proběhly následující workshopy:

 

ABY SE ŽÁCI MATEMATIKY NEBÁLI

ANEB ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI JINAK

Termín:  31. 10. – 1. 11. 2018 prezence + ubytování od 8:30 hod., začátek 9:00 hod. Předpokládané ukončení druhý den 14:30 hod.

Časová dotace workshopu: 16  hodin

Přihlášení: na webové adrese - workshop již proběhl

Lektorsky vás bude provázet Mgr. Jitka Nováková, ředitelka ZŠ Sepekov

Anotace workshopu:

Jak učit matematiku, aby přestala být noční můrou většiny žáků? Je matematika opravdu nutná k běžnému životu?

„A k čemu nám to bude?“

Odpovědí je výuka matematiky na příkladech z praxe, badatelsky orientované vyučování, zapojení interaktivní geometrie GeoGebra do výuky, podpora výuky vhodnými pomůckami a názornými ukázkami.

Náplň workshopu:

1)     konkrétní příklady z každodenního života

2)     ověřování vypočtených výsledků pomocí pokusů

3)     úvod do GeoGebry a možnosti jejího zapojení do výuky jako výkladové, procvičovací i ověřovací složky výuky (vhodné mít s sebou notebook s nainstalovanou Geogebrou, která je volně stažitelná - viz. link níže)

4)     badatelsky orientované vyučování

5)     mezipředmětové vztahy

6)     pomůcky pro názorné vyučování žáků s poruchami učení

Ve workshopu budeme pokusničit, bádat, hledat, objevovat prakticky a pracovat s geogebrou - link pro stažení zdarma

 https://download.geogebra.org/installers/5.0/GeoGebra-Windows-Installer-5-0-504-0.exe

 

 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST A JAK JI ROZVÍJET (26. 11. 2018)

A

VYUŽITÍ ZNALOSTI STYLU UČENÍ ŽÁKŮ K ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI (27. 11. 2018)

Termín:  26. – 27. 11. 2018 prezence + ubytování od 8:30 hod., začátek 9:00 hod. Předpokládané ukončení druhý den 14:30 hod.

Časová dotace workshopu: 8 + 8  hodin

Přihlášení: na webové adrese https://goo.gl/forms/3dmeZC3M4V9Xxkdg1 

  První den vás bude lektorsky provázet Mgr. František Jáchim, druhý den Mgr. Petra Vávrů

Anotace workshopu:

Matematická gramotnost a jak ji rozvíjet

Workshop nabízí  témata, při nichž účastníci počítají, kreslí i rukodělně pracují a díky úkolům a činnostem si rozvíjí úroveň matematické gramotnosti. Druhým znakem workshopu je propojení tématu k některým jiným vyučovacím předmětům, což dnešní škole často chybí.V průběhu workshopu se budete věnovat následujícím tématům

1. Aby se při čtvrtletní kontrolní práci více myslelo, než počítalo

2. Hra s elipsou

3. Výroba sítí těles

4. Plovoucí vor

5. Matematika s chutí

6. Přesné rýsování

7. Kalkulačka versus geometrie

8. Matematika v astronomii

9. Matematika v zeměpise

10. Matematika ve výtvarném umění

Využití znalosti stylu učení u žáků k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti

Anotace workshopu:

Workshop pomůže učitelům odhalit učební styl žáků a pomoci jim s diagnostikou učebního stylu. Pracuje se základními pojmy - hmatový a pohybový styl, vizuální, auditivní styl. Učitel by měl vědět, k jakému typu patří žák – učí se lépe pomocí zraku, sluchu nebo mu při studiu vyhovuje pohyb a hry. Pokud odhalí nejlepší způsob učení, je na správné cestě k tomu, pomoci žákům zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou a s vysokou efektivitou a při využívání vhodného stylu zlepšovat úroveň čtenářské a matematické gramotnosti.

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A ŽÁKŮ SŠ

Termín:  28. – 29. 11. 2018, prezence + ubytování od 8:30 hod., začátek 9:00 hod. Předpokládané ukončení druhý den 14:30 hod.

Časová dotace workshopu: 16 hodin

Přihlášení: na webové adrese  https://goo.gl/forms/Bs0K0VFI4fZbCgib2

Lektorsky vás bude provázet po oba dva dny Mgr. Jiří Sixta

Anotace workshopu:

Význam rozvoje čtenářské gramotnosti pro úspěch v pracovním i osobním životě. Vliv čtenářství na osobnostní rozvoj a sebezdokonalování jedince. Rozvoj čtenářské gramotnosti jako jeden z cílů vzdělávacího procesu. Podpora a rozvoj složitější čtenářské gramotnosti v kontextu s rozvojem abstraktního myšlení ve starším školním věku. Obsah pojmu čtenářská gramotnost. Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků 2. stupně ZŠ a SOU.

Čtenářské dílny – pravidla, organizace, způsob práce. Čtenářské úlohy a jejich řešení. Rozvoj čtenářské gramotnosti při práci s odborným textem. Rizika a těžkosti při realizaci rozvoje čtenářské gramotnosti v ZŠ a SŠ – „nečtenáři“, přechod k náročnější četbě, nedostatečný výběr knih, náročnost výukových cílů.

Výměna zkušeností účastníků semináře s rozvojem čtenářské gramotnosti.

 

JAK VYUŽÍT AKTIVIZUJÍCÍ METODY VE VÝUCE K ROZVOJI ČTEÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Termín:  4. – 5. 12. 2018 prezence + ubytování od 8:30 hod., začátek 9:00 hod. Předpokládané ukončení druhý den 14:30 hod.

Časová dotace workshopu: 16 hodin

Přihlášení: kapacita workshopu je již naplněna, není možné se přihlásit

 Lektorsky vás bude provázet Mgr. Jiří Sixta

Anotace workshopu:

Workshop představí ucelený přehled aktivizujících výukových metod (spolu s ukázkami) využitelných k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.

1.      Metody diskusní a metody řešení problémů

2.      Metody osobnostně sociální výchovy a metody dramatické výchovy

3.      Metody kritického myšlení

4.      Skupinová a kooperativní výuka

5.      Projektová výuka

•    porozumění významu a místu aktivizujících metod v procesu výuky, dopadu na učení žáka nejen při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti

•    praktická zkušenost a upevnění dovedností aktivizující metody používat tak, aby vedly žáka ke kritickému myšlení, a tím docházelo ke zvyšování úrovně čtenářské a matematické gramotnosti

•    význam reflexe vlastní výuky a promyšlená příprava a aplikace ve výuce

 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST A JEJÍ ROLE PŘI ROZVOJI MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Termín:  11. – 12. 12. 2018, příjezd + prezence od 8:30 hod., začátek 9:00 hod. Předpokládané ukončení druhý den 14:30 hod.

Časová dotace workshopu: 16 hodin

Přihlášení na webové adrese: https://goo.gl/forms/mldTKUxSHJrc1rg02

Lektorsky vás bude po oba dva dny provázet Ing. Ivan Spálenský

 Anotace workshopu:

Forma programu je interaktivní a kombinuje efektivní metody a formy práce - teoretickou výuku s diskusí účastníků a interaktivními praktickými aktivitami, které na teoretickou část navazují. Pedagog se dozví, jak využitím příkladů z každodenní praxe, vést žáky k přijetí konceptu finanční gramotnosti a k jeho aplikaci do vlastního života. Nabízí postupy, které pozitivně ovlivňují postoje k finanční problematice.

 

 

AKTIVIZUJÍCÍ METODY A JAK JE VYUŽÍT VE VÝUCE PŘI ROZVÍJENÍ ČTEÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Termín:  17. – 18. 1. 2019 příjezd + prezence od 8:30 hod., začátek 9:00 hod. Předpokládané ukončení druhý den 14:30 hod.

Časová dotace workshopu: 16 hodin

Přihlášení na webové adrese:  https://goo.gl/forms/Vav5Wtkm2ITGGSkn1

Lektorsky vás bude provázet Mgr. Jiří Sixta

Anotace workshopu: Workshop představí ucelený přehled aktivizujících výukových metod (spolu s ukázkami) využitelných k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.

1.      Metody diskusní a metody řešení problémů

2.      Metody osobnostně sociální výchovy a metody dramatické výchovy

3.      Metody kritického myšlení

4.      Skupinová a kooperativní výuka

5.      Projektová výuka

•    porozumění významu a místu aktivizujících metod v procesu výuky, dopadu na učení žáka nejen při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti

•    praktická zkušenost a upevnění dovedností aktivizující metody používat tak, aby vedly žáka ke kritickému myšlení, a tím docházelo ke zvyšování úrovně čtenářské a matematické gramotnosti

•    význam reflexe vlastní výuky a promyšlená příprava a aplikace ve výuce

 

 Nyní připravujeme worskhopy pro školní rok 2019/2020, více informací zde najdete v měsíci červnu 2019.