Tento e-learning je věnován ČTENÁŘSKÝM DÍLNÁM. Pro jeho úspěšné absolvování je zapotřebí projít všemi kapitolami. Časový horizont není rozhodující, kapitoly JE nutné absolvovat v určeném pořadí.

Vymezený studijní čas pro všechny kapitoly: 4 vyučovací hodiny


Cíle vzdělávací aktivity

Účastník e-learningového studia

 • definuje základní charakteristiku ČD
 • uvede alespoň 3 důvody výhody zavedení ČD pro žáka
 • popíše a seřadí do logické posloupnosti jednotlivé fáze ČD
 • vytvoří základní pravidla pro fungování ČD
 • vysvětlí pojem čtenářská strategie
 • orientuje se ve zdrojích, kde lze najít atraktivní knihy pro děti
 • zdůvodní smysl a popíše průběh jednotlivých kroků během zavádění ČD
 • uvede alespoň 3 výhody sdílení čtenářského zážitku mezi žáky
 • navrhne možnosti, jak překonat obtíže při zavádění a průběhu ČD
 • orientuje se v základních formách práce s knihami během ČD
 • navrhne svůj postup, který by volil při zavedení ČD
 • aktivně využívá kvalitní dostupnou oporu

Jednotlivé kapitoly

Kapitola A: Úvod

1. Co je čtenářská dílna
2. Proč začít se čtenářskou dílnou?
3. Fáze čtenářské dílny
4. Pravidla čtenářské dílny

Kapitola B: Čtenářské strategie

5. Čtenářské strategie
6. Vybavení třídy

Kapitola C: Sdílení čtenářského zážitku

7. Jak začít
8. Formy sdílení čtenářského zážitku
9. Úskalí čtenářských dílen

Kapitola D: Náměty

10. Náměty do čtenářských dílen

Kapitola E: Vlastní systém

11. Ukázka vlastního systému
12. Další inspirační zdroje
Závěrem


Použitá literatura a zdroje

Kapitoly jsou psány za základě dlouholetých zkušeností lektorky. Případné zdroje či literatura jsou uvedeny u konkrétního tématu.