E-learning věnovaný čtenářské gramotnosti. Pro jeho úspěšné absolvování je zapotřebí projít všemi kapitolami. Časový horizont není rozhodující, kapitoly není nutné absolvovat v určeném pořadí.

Vymezený studijní čas pro všechny kapitoly: 4 vyučovací hodiny


Cíle vzdělávací aktivity

Účastníci e-learningového studia

 • si uvědomí, jak mohou rozvíjet čtenářskou gramotnost v základních a středních školách v rámci výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
 • seznámí se s cíli, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • uvědomí si, že součástí čtenářské gramotnosti není jen porozumění textu a jeho smyslu, ale také rozvoj myšlení každého žáka
 • pochopí, že čtenářská gramotnost je celoživotní proces, který přispívá k seberozvoji každého žáka a získané dovednosti každý jedinec využije v osobním i pracovním životě
 • uvědomí si, že součástí čtenářské gramotnosti je informační gramotnost a že její rozvoj výrazně zvyšuje možnosti uplatnění jedince na trhu práce
 • pochopí, jakou roli hraje při rozvoji čtenářské gramotnosti metakognitivní myšlení a jak rozvoj tohoto myšlení ovlivňuje rozvoj kritického myšlení žáků
 • se seznámí s výsledky výzkumu úrovně čtenářské gramotnosti u žáků ZŠ v posledních letech a pochopí, kterým oblastem je nutné věnovat zvýšenou pozornost a na které skupiny žáků je nutné se zaměřit
 • pochopí, jaké podmínky a jaké materiální zázemí je nutné vytvořit, aby školy mohly rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost
 • se seznámí se třemi základními pilíři podporujícími rozvoj čtenářské gramotnosti
 • si uvědomí, jakými etapami procházejí žáci, u nichž je systematicky rozvíjena čtenářská gramotnost
 • se seznámí s metodami a formami práce, které mohou používat při rozvoji čtenářské gramotnosti ve výuce
 • se seznámí s kritérii, která sledují inspekční orgány při zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti ve škole
 • pochopí didaktické postupy vedoucí k dosažení učebních cílů
 • naučí se přemýšlet o tom, jak lze žáka motivovat a zvyšovat jeho výkon
 • seznámí se formami formativního hodnocení, které mohou být pro žáka motivující

Jednotlivé kapitoly

Kapitola 1: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Kapitola 2: ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE

Kapitola 3: ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Kapitola 4: METODY PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Kapitola 5: FORMATIVNÍ HODNOCENÍ


 Použitá literatura a zdroje